Přihlášení
 
uživatelské jméno:

heslo: 

 


STANOVY

 

Svaz zkušeben pro výstavbu

Samostatné zájmové sdružení

 

stanovy

Tržní hospodářství, volná konkurence svobodně a samostatně se rozhodujících jednotlivců a firem se neobejde bez systematického provádění kontroly skutečně dosahované jakosti v celém oboru. Cílem péče o jakost je ochrana spotřebitele, výrobce i státu.

Tento fakt je podložen zvláště v období rychlého vzniku mnoha nových subjektů v průběhu transformace do tržní ekonomiky a privatizace. Předpokladem vstupu do Evropského a světového obchodu  je pak vzájemné propojení a uznání předpisů a certifikačních procesů.

 

čl. I.

Základní ustanovení

 1. Svaz zkušeben pro výstavbu (dále „Svaz“ se zkratkou SZV) je podle zákona č. 83/1990 Sb. o    sdružování občanů samostatným zájmovým sdružením.

 2. Členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, která se zabývá zkušebnictvím a péčí o jakost v oboru výstavby.

 3. Členství ve Svazu je dobrovolné.

 4. Sídlem Svazu je Praha, sekretariát je při CSI a.s. –  Centrum stavebního inženýrství a.s.,    102 21 Praha 10, Pražská 16.

 

čl. II.

Poslání Svazu

 1. Účelem Svazu je společně koordinovat postupy v oblastech zkušebnictví, vyjadřovat zájmy svých členů ve vztahu k vydavatelům obecně závazných a jiných předpisů pro výstavbu s cílem účinně působit pro zajišťování jakosti výstavby.

 2. Svaz spolupracuje s orgány státní správy a s profesními svazy.

 3. Svaz je rovněž partnerem zahraničním organizacím ve stavebním zkušebnictví a partnerem organizací reprezentujících české zkušebnictví v zahraničí.

 

čl. III.

Činnost Svazu

 

Předmětem činnosti Svazu je zejména:

 1. Uplatňování zájmů a zkušeností svých členů vůči orgánům státní správy při tvorbě respektive novelizaci obecně závazných a jiných předpisů v  oboru výstavby se zaměřením na řízení jakosti.

 2. Uplatňování zájmů a zkušeností svých členů při jednání s orgány státní správy a Českým normalizačním institutem při přejímání mezinárodních stavebních, zkušebních a jiných technických norem a předpisů do soustavy ČSN.

 3. Spolupráce s Českým institutem pro akreditaci o.p.s. při realizaci akreditačního procesu ve zkušebnách působících v oblasti certifikace výrobků a systémů zajišťování jakosti v oboru výstavby.

 4. Příprava akreditací zkušebních laboratoří a příprava k získání osvědčení o způsobilosti k certifikaci systémů řízení jakosti a certifikaci výrobků pro výstavbu.

 5. Metodicky působit na správnost procesů ověřování, osvědčování, schvalování, testování, certifikací a provádět poradenskou činnost včetně informací v oblasti technické normalizace a zkušebnictví.
 6. Prosazovat nové zkušební postupy a metody.

 7. Rozvíjet informační systém o aktivitách členů Svazu, jejich výstupech a zkušenostech.

 8. Spolupracovat se všemi organizacemi hájícími zájmy spotřebitelů a podnikatelů ve výstavbě.

 

čl. IV.

Členství ve Svazu

 1. Členství ve Svazu vzniká registrací. Zaniká neplněním povinností, vystoupením nebo zánikem člena.

 2. Vystoupení ze Svazu, oznámené v běžném kalendářním roce, je platné od počátku kalendářního roku následujícího.

 3. O vzniku a zániku členství informuje předsednictvo Valné shromáždění.

 

 

čl. V.

Orgány a struktura Svazu

 1. Nejvyšším orgánem Svazu je Valné shromáždění jeho členů. Na toto jednání každý člen Svazu deleguje jednoho svého zástupce s hlasovacím právem.

 2. Valné shromáždění se koná podle potřeby, nejméně však jednou v kalendářním roce, a svolává jej předsednictvo.

 3. Usnesení Valného shromáždění, která vyjadřují společnou vůli a zájmy členů Svazu, jsou platná při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů a jsou pro všechny jeho členy a orgány závazná.

 4. Svaz zastupuje a jeho činnost koordinuje devítičlenné předsednictvo, které je voleno Valným shromážděním ze zástupců členů, popřípadě dalších odborníků – členů Svazu.

 5. Volební období předsednictva je čtyřleté.

 6. Předsednictvo volí předsedu a dva místopředsedy, případně další funkce za stejných podmínek jako v odst. 5. Tyto funkce jsou čestné.

 7. Předseda předsednictva zabezpečuje plnění usnesení, řídí činnost předsednictva a sám nebo spolu s pověřeným členem předsednictva jedná navenek a zastupuje Svaz.

 8. Dvoučlenná revizní komise kontroluje hospodaření Svazu a informuje Valné shromáždění.

 9. Výkonným orgánem Svazu je jeho sekretariát, který zajišťuje činnost Svazu a poskytuje základní informace z oblasti zkušebnictví, jeho legislativy, adresáře tuzemských i zahraničních zkušeben, akreditačních organizací, evidenci odborníků ve zkušebnictví, evidenci certifikátů apod. Zabezpečení sekretariátu navrhuje předsednictvo a schvaluje Valné shromáždění. Za výkon funkce náleží pracovníkům smluvní odměna.

 10. K řešení vybraných problémů a konkrétních úkolů může Svaz vytvářet dočasné pracovní skupiny, složené jak z členů Svazu, tak z dalších přizvaných odborníků.

 

čl. VI.

Hospodaření

 1. Sekretariát Svazu hospodaří podle rozpočtu schváleného Valným shromážděním. Návrh rozpočtu zpracuje předsednictvo Svazu a předkládá jej k schválení Valnému shromáždění.

 2. Členské příspěvky budou splatné do 31. března příslušného roku. Při vstupu během roku se uhradí alikvotní část příspěvku. Výši členského příspěvku určí pro následující rok Valné shromáždění.

 3. Činnosti a služby prováděné, popřípadě zprostředkovávané sekretariátem, budou hrazeny samostatně na podkladě písemných smluv.

 4. Při zániku členství se nevrací zaplacený členský příspěvek.

 

čl. VII.

Práva a povinnosti

 1. Členové Svazu mají právo podílet se na všech činnostech uvedených v čl. II. a III. těchto Stanov.

 2. Zástupci členů Svazu mají právo být voleni do všech jeho orgánů, účastnit se jednání Valného shromáždění i předsednictva, podávat návrhy, náměty a připomínky k činnosti Svazu.

 3. Členové Svazu mají právo na bezplatné využívání všech informací plynoucích z čl. III. těchto Stanov.

 4. Členové Svazu mají povinnost podílet se na činnosti Svazu, nejednat proti zájmům Svazu, vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci, zúčastňovat se Valných shromáždění, pravdivě se informovat a platit dohodnuté členské příspěvky.

čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy schvaluje Valné shromáždění nadpoloviční většinou registrovaných členů.

 2. Po uplynutí volebního období budou Stanovy na Valném shromáždění znova projednány, popřípadě upraveny.

 3. Na základě požadavku alespoň 1/3 registrovaných členů Svazu resp. při mimořádných událostech má předsednictvo za povinnost svolat mimořádné Valné shromáždění.

 4. Činnost Svazu zaniká na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny registrovaných členů. Současně s rozhodnutím o zániku Svazu bude schválen postup způsobu jeho majetkového vypořádání.

 5. Stanovy nabývají účinností dnem registrace Svazu.