SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU  
 
Přihlášení
 
uživatelské jméno:

heslo: 
 

STANOVY

STANOVY
Svaz zkušeben pro výstavbu, z.s.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Svaz zkušeben pro výstavbu ( dále jen „Svaz" nebo „SZV") vznikl 18. prosince 1991 jako zájmové sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podle ustanovení §3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., považují za spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na základě výše uvedeného ustanovení byl proveden zápis Svazu do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2929 a zapsány níže uvedené údaje:

Datum zápisu: 1. ledna 2014

Datum vzniku: 18. prosince 1991

Název: Svaz zkušeben pro výstavbu Praha

Sídlo: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha

Identifikační číslo: 45246033

Právní forma: Spolek

SZV je zapsaný ve spolkovém rejstříku spisová značka L 2929 vedená u Městského soudu v Praze.

Článek II.
Základní ustanovení

1. Svaz je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.z.") a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
2. Název: Svaz zkušeben pro výstavbu, z.s.
3. Sídlo: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha
4. Identifikační číslo: 45246033
5. Vnitřní organizace Svazu, práva a povinnosti členů a volených orgánů Svazu se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Svazu.

Článek III.
Poslání Svazu

1. Účelem Svazu je společně koordinovat postupy v oblastech zkušebnictví, vyjadřovat zájmy svých členů ve vztahu k vydavatelům obecně závazných a jiných předpisů pro výstavbu s cílem účinně působit pro zajišťování kvality výstavby.
2. Svaz spolupracuje s orgány státní správy a s profesními svazy.
3. Svaz je rovněž partnerem zahraničním organizacím ve stavebním zkušebnictví a partnerem organizací reprezentujících české zkušebnictví v zahraničí.

Článek IV.
Činnost Svazu

Předmětem činnosti Svazu je zejména:
1. Uplatňování zájmů a zkušeností svých členů vůči orgánům státní správy při tvorbě respektive novelizaci obecně závazných a jiných předpisů v oboru výstavby se zaměřením na řízení kvality.
2. Uplatňování zájmů a zkušeností svých členů při jednání s orgány státní správy při přejímání mezinárodních stavebních, zkušebních a jiných technických norem a předpisů do soustavy ČSN.
3. Spolupráce s Českým institutem pro akreditaci o.p.s. při realizaci akreditačního procesu ve zkušebnách působících v oblasti certifikace výrobků a systémů zajišťování kvality v oboru výstavby.
4. Příprava akreditací zkušebních laboratoří a příprava k získání osvědčení o způsobilosti k certifikaci systémů managementu a certifikaci výrobků pro výstavbu.
5. Metodicky působit na správnost procesů ověřování, osvědčování, schvalování, testování, certifikací a inspekcí a provádět poradenskou činnost včetně informací v oblasti technické normalizace a zkušebnictví.
6. Prosazovat nové postupy a metody posuzování shody.
7. Rozvíjet informační systém o aktivitách členů Svazu, jejich výstupech a zkušenostech.
8. Spolupracovat se všemi organizacemi hájícími zájmy spotřebitelů a podnikatelů ve výstavbě.

Článek V.
Členství ve Svazu

1. Členství ve Svazu je dobrovolné.
2. Členem se může stát každá právnická osoba, která se zabývá zkušebnictvím a péčí o kvalitu v oboru výstavby. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Osoba se stává členem Svazu dnem rozhodnutí předsednictva o přijetí žádosti o členství. Žádost o členství musí být Svazu podána v písemné formě.
5. Členství ve Svazu zaniká:
a) vystoupením člena na základě jeho písemné žádosti. Vystoupení ze Svazu, oznámené v běžném kalendářním roce, je platné od počátku kalendářního roku následujícího. Oznámení o vystoupení člena ze Svazu musí být doručeno předsednictvu nejpozději dva měsíce před koncem běžného kalendářního roku, aby bylo platné od počátku kalendářního roku následujícího,
b) zánikem člena,
c) vyloučením člena:
c.1) v případě jednání člena proti zájmům Svazu,
c.2) v případě neplnění povinností člena,
c.3) v případě prodlení člena s úhradou členského příspěvku, pokud člen ani po výzvě vcpřiměřené lhůtě členský příspěvek neuhradil.
6. Svaz může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Svazu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Svazu zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala rozhodčí komise Svazu. Práva a povinnosti člena a Svazu se při vyloučení řídí Obč.z., zejména ustanoveními §239 až §242.
7. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo Svazu.
8. O vzniku a zániku členství informuje předsednictvo Valné shromáždění.
9. Členové Svazu neručí za dluhy Svazu.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo:
a) podílet se na činnosti Svazu,
b) být pravidelně informován o dění ve Svazu,
c) podávat návrhy, náměty, připomínky, vznášet dotazy orgánům Svazu a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
d) požadovat po orgánech Svazu vysvětlení rozhodnutí Svazu, a to jak na Valné hromadě, tak i mimo ni. Orgány Svazu jsou povinny zajistit, aby člen obdržel odpověď do 30 dnů od doručení požadavku do sídla Svazu,
e) navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů Svazu v souladu s těmito Stanovami,
f) účastnit se Valného shromáždění,
g) podílet se na rozhodování Valného shromáždění způsobem podle těchto Stanov,
h) spolurozhodovat o činnosti Svazu v souladu s těmito Stanovami,
i) prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek Svazu,
j) získávat informace o činnosti Svazu,
k) na bezplatné využívání všech informací plynoucích z činnosti Svazu podle čl. IV. těchto Stanov.
2. Člen má povinnost:
a) dodržovat Stanovy Svazu,
b) plnit a respektovat rozhodnutí Valného shromáždění,
c) řádně platit členské příspěvky,
d) aktivně se podílet na činnosti Svazu,
e) podporovat a hájit dobré jméno Svazu a zdržet se jednání poškozujícího jeho dobrou pověst. Pokud člen vystupuje jménem Svazu, je povinen prosazovat a vysvětlovat programové cíle a stanoviska Svazu,
f) nejednat proti zájmům Svazu,
g) vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci,
h) oznamovat Svazu bez zbytečného odkladu všechny změny údajů, které jsou nutné pro vedení členské evidence Svazu,
i) poskytovat orgánům Svazu informace, které jsou pravdivé a nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Svazu, s výjimkou informací tvořících předmět obchodního tajemství nebo informací, které požívají ochrany podle právních předpisů.

Článek VII.
Orgány a struktura Svazu

1. Orgány Svazu jsou:
- Valné shromáždění,
- předsednictvo, které je statutárním orgánem Svazu,
- volené komise.
2. Výkonným orgánem Svazu je jeho sekretariát, který zajišťuje činnost Svazu a poskytuje základní informace z oblasti zkušebnictví, jeho legislativy, adresáře tuzemských i zahraničních zkušeben, akreditačních organizací, evidenci odborníků ve zkušebnictví, evidenci certifikátů apod. Zabezpečení sekretariátu navrhuje předsednictvo a schvaluje Valné shromáždění. Za výkon funkce náleží pracovníkům sekretariátu smluvní odměna.
3. K řešení vybraných problémů a konkrétních úkolů může Svaz vytvářet dočasné pracovní skupiny, složené jak z členů Svazu, tak z dalších přizvaných odborníků.

Článek VIII.
Valné shromáždění

1. Nejvyšším orgánem Svazu je Valné shromáždění jeho členů.
2. Valné shromáždění projednává činnost Svazu za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Svazu, hodnotí práci odstupujících orgánů a přímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro činnost Svazu. Do jeho působnosti náleží:
- schvalovat Stanovy a rozhodovat o změně Stanov,
- určit hlavní zaměření činnosti Svazu,
- schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Svazu za uplynulé období,
- schvalovat výsledek hospodaření Svazu,
- rozhodovat o členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
- volit a odvolávat členy statutárního orgánu Svazu - předsednictva,
- volit a odvolávat členy komisí Svazu,
- hodnotit činnost orgánů Svazu a jejich členů,
- jmenovat likvidátora při zániku Svazu,
- rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Svazu,
- rozhodnout o přeměně Svazu.
3. Valné shromáždění se koná podle potřeby, nejméně však jednou v kalendářním roce, a svolává jej předsednictvo.
4. Pozvánka na Valné shromáždění spolu s jeho programem musí být rozeslána členům Svazu nejméně 30 dnů před jeho konáním a z pozvánky musí být zřejmé místo a čas konání.
5. Předsednictvo je povinno svolat mimořádné Valné shromáždění na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Svazu nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádného Valného shromáždění. Nesvolá-li předsednictvo do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal svolat mimořádné Valné shromáždění na náklady Svazu sám.
6. Na Valné shromáždění každý člen Svazu deleguje jednoho svého zástupce s hlasovacím právem.
7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
8. Valné shromáždění je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Svazu a usnesení Valného shromáždění se přijímá většinou hlasů přítomných členů , není-li v těchto Stanovách nebo obecně závazných právních předpisech upraveno rozhodování jinak.
9. K přijetí Stanov anebo k rozhodnutí o jejich změně je třeba schválení Valným shromážděním nadpoloviční většinou všech členů Svazu.
10. K přijetí rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění Svazu je třeba rozhodnutí Valného shromáždění nadpoloviční většinou všech členů Svazu.
11 . Usnesení Valného shromáždění vyjadřují společnou vůli a zájmy členů Svazu, a jsou pro všechny jeho členy a orgány Svazu závazná.
12. Jednání Valného shromáždění řídí předseda nebo pověřený člen předsednictva. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce na toto zasedání, ledaže by se Valné shromáždění usneslo na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Svazu oprávněných o ní hlasovat.
13. Předsednictvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valného shromáždění do třiceti dnů od jeho konání. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké činovníky Valné shromáždění zvolilo, jaká usnesení přijalo a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
14. Valné shromáždění může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání Valného shromáždění všem členům návrh rozhodnutí, které obsahuje:
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
b) podklady potřebné pro jeho přijetí;
c) další údaje, určí-li Stanovy SZV;
d) datum pro doručení vyjádření člena osobě oprávněné ke svolání Valného shromáždění. Tato lhůta pro vyjádření člena nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů ode dne rozeslání návrhu rozhodnutí s obsahem výše uvedeným členům;
e) dokument pro hlasování člena.
15. Nedoručí-li člen ve lhůtě pro doručení uvedené v návrhu rozhodnutí své vyjádření /odst. 14 písm. d)/ osobě oprávněné svolat Valné shromáždění souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.
a) Každý člen má při rozhodování per rollam jeden hlas.
b) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů.
c) Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná ke svolání Valného shromáždění všem členům bez zbytečného odkladu způsobem shodným s rozesláním návrhu rozhodnutí.
d) Doklady o hlasování členů Svaz archivuje společně s rozhodnutím přijatým/odmítnutým způsobem podle tohoto odstavce 14 Stanov SZV.
e) Rozhodování per rollam nelze využít při rozhodování v působnosti Valného shromáždění při volbě a odvolání člena/členů orgánu Svazu - předsednictva, při volbě a odvolání člena/členů komisí Svazu a při jmenování likvidátora při zániku Svazu.

Článek IX.
Předsednictvo

1. Předsednictvo je statutárním orgánem Svazu.
2. Předsednictvo je kolektivním orgánem a je tvořeno třemi členy předsednictva. Členové předsednictva zvolí bezodkladně po svém zvolení Valným shromážděním předsedu a dva místopředsedy.
3. Volební období předsednictva je čtyřleté.
4. Předsednictvo řídí činnost Svazu v souladu se Stanovami a usneseními Valného shromáždění.
5. Předseda předsednictva zabezpečuje plnění usnesení, řídí činnost předsednictva a sám nebo spolu s pověřeným členem předsednictva jedná navenek a zastupuje Svaz.
6. Jednání a podepisování za Svaz se děje tak, že k názvu Svazu připojí svoje jméno, příjmení, funkci a podpis předseda nebo místopředseda předsednictva.
7. Ke kompetencím předsedy dále patří:
- vedení zasedání Valného shromáždění, ověřování jeho usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,
- pracovní dohled nad zaměstnanci Svazu.
8. Předsednictvo odpovídá za řádné hospodaření Svazu, za řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Svazu.
9. Předsednictvo je povinno jednat s péči řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
10. Předsednictvo vede a řídí práci Svazu v období mezi Valnými shromážděními, dohlíží na dodržování Stanov a usnesení přijatých Valným shromážděním a pečuje o rozvoj Svazu.
11. Do působnosti předsednictva náleží:
- svolávat Valné shromáždění,
- přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Svazu,
- posuzovat návrhy na investice Svazu a předkládat tyto návrhy Valnému shromáždění,
- dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Svazu,
- přijímat členy Svazu a rozhodovat o jejich vyloučení,
- rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
- přijímat zaměstnance Svazu a ukončovat jejich pracovní poměr,
- rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a spolupracovníků Svazu,
- schvalovat interní organizační normy Svazu.
12. Předsednictvo může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam). V takovém případě osoba oprávněná ke svolání předsednictva zašle všem členům předsednictva návrh rozhodnutí, který obsahuje:
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
b) podklady potřebné pro jeho přijetí;
c) další údaje, určí-li Stanovy SZV a/nebo usnesení Valného shromáždění;
d) datum pro doručení vyjádření člena předsednictva osobě oprávněné ke svolání předsednictva. Tato lhůta pro vyjádření člena předsednictva nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů ode dne rozeslání návrhu rozhodnutí s obsahem výše uvedeným členům předsednictva;
e) dokument pro hlasování člena předsednictva.
13. Nedoručí-li člen předsednictva ve lhůtě pro doručení uvedené v návrhu rozhodnutí své vyjádření /odst. 12 písm. d)/ osobě oprávněné svolat předsednictvo souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.
a) Každý člen předsednictva má při rozhodování per rollam jeden hlas.
b) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů předsednictva.
c) Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná ke svolání předsednictva všem členům předsednictva bez zbytečného odkladu způsobem shodným s rozesláním návrhu rozhodnutí.
d) Doklady o hlasování členů předsednictva archivuje předsednictvo společně s rozhodnutím přijatým/odmítnutým způsobem podle tohoto odstavce 12 Stanov SZV.
e) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda a místopředseda předsednictva.
f) Rozhodování per rollam nelze využít při volbě předsedy a obou místopředsedů předsednictva.

Článek X.
Komise Svazu

1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává Valné shromáždění. Volební období kontrolní komise je čtyřleté.
2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu Svazu.
3. Úkolem kontrolní komise je:
- kontrolovat hospodaření Svazu,
- dohlížet, zda jsou záležitosti Svazu řádně vedeny a vykonává-li Svaz činnosti v souladu se Stanovami a v souladu s obecně platnými předpisy,
- o výsledku provedené kontrolní činnosti informovat Valné shromáždění.
4. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Svazu a požadovat od členů orgánů Svazu nebo jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek XI.
Majetek a hospodaření Svazu

1. Prostředky na svou činnost získává Svaz zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, darů, ze státních příspěvků, grantů, příjmů ze svých činností a výnosu svého majetku. Svaz může dále v rozsahu těchto Stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Svazu naplňujících poslání a cíle Svazu a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností Svazu.
3. Prostředky Svazu nesmějí být použity k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to i pro členy a zaměstnance Svazu. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimkou z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda a odměna sjednaná na základě platných smluv.
4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Svazu v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a právních předpisů.
5. Sekretariát Svazu hospodaří podle rozpočtu schváleného Valným shromážděním. Návrh rozpočtu zpracuje předsednictvo Svazu a předkládá jej k schválení Valnému shromáždění.
6. Členské příspěvky budou splatné do 31 . března příslušného roku. Při vstupu během roku se uhradí alikvotní část příspěvku. Výši členského příspěvku určí pro následující rok Valné shromáždění.
7. Činnosti a služby prováděné, popřípadě zprostředkovávané sekretariátem, budou hrazeny samostatně na podkladě písemných smluv.
8. Při zániku členství se nevrací zaplacený členský příspěvek.

Článek XII.
Zánik a likvidace Svazu

1. Svaz může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valného shromáždění nadpoloviční většiny všech členů Svazu. Současně s rozhodnutím o zániku Svazu bude schválen postup způsobu jeho majetkového vypořádání.
2. Při zániku Svazu Valné shromáždění jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce jmění Svazu a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Svazu všem členům.
3. Likvidace Svazu se řídi zejména §269 a násl Obč. z.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Valným shromážděním dne 07.12.2023, jejíž konání je potvrzeno usnesením ze dne 07.12.2023.
2. Znění těchto Stanov je účinné od 07.12.2023.
3. Tyto Stanovy nahrazují stanovy Svazu schválené dne 15.11.2016 ve znění všech změn a doplňků.
4. Originál úplného znění Stanov je uložen v sekretariátu Svazu v sídle Svazu.